itslug Auto Generate Slug with Vietnamese

Developed by itc


Nếu bạn sử dụng Tiếng Việt thì phần slug bị lỗi thiếu chữ, Plugin này sẽ fix lỗi giúp bạn.

Plugin Development 101

Don't miss any Craft tips, tricks, and community updates